TEFL.net : TEFL Links : Grammar : Adjectives

Adjectives links

*Adjectives: Adjective order
https://www.englishclub.com/grammar/adjectives-order.htm

*Adjectives: comparative
https://www.englishclub.com/grammar/adjectives-comparative.htm
"Big, bigger"

*Adjectives: Superlative
https://www.englishclub.com/grammar/adjectives-superlative.htm
"Big, the biggest"

*EACH and EVERY
https://www.englishclub.com/grammar/adjectives-determiners-each-every.htm


Add a Link

Modify a Link